Jesteś na: Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności - Tooles.pl


I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Klientów i innych korzystających ze Sklepu Internetowego pod adresem tooles.pl.
 2. Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora podczas rejestracji konta w Serwisie, korzystania z serwisu, w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta oraz w przypadku rozpoczęcia subskrybowania newslettera.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Waszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Waszkiewicz TOOLES, ul. Słonecznikowa 21 lok. 36, 15-660 Białystok, NIP: 5422778664, REGON: 200643849, email: sklep@tooles.pl, tel. 782 002 580.

III. Postanowienia ogólne

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
 2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:
  a) konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
  c) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej za pośrednictwem np. newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt. a) i b) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie ze Sklepu Internetowego i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
 4. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celi.
 5. Rezygnacji z subskrypcji newslettera można dokonać w każdym czasie poprzez stosowne oświadczenia złożone Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IV. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora. 
 2. W celu wykonania umowy Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, numer NIP, nazwę firmy, pliki cookies.
 3. W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych w formie newslettera Administrator będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail.

V. Udostępnianie danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, doradcy podatkowemu, biuru rachunkowemu, podmiotom z branży informatycznej utrzymującym lub usprawniającym Sklep Internetowy, podmiotowi wysyłającemu newsletter na zlecenie Administratora oraz podmiotowi świadczącemu usługi remarketingu.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na przekazywanie danych osobowych serwisowi ceneo.pl (Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, KRS: 0000493884), Państwa dane osobowe zostaną przekazane ww. podmiotowi w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu lub objęcia zakupu Programem Ochrony Kupujących.
 4. W przypadku wyrażenia zgody na przekazywanie danych osobowych serwisowi skapiec.pl (Skąpiec.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-381), ul. Marii Skłodowskiej – Curie 12, KRS: 0000412961) oraz serwisowi okazje.info.pl (Grupa Okazje Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-418), Al. Kościuszki 23/25, KRS: 0000513788), Państwa dane osobowe zostaną przekazane ww. podmiotom w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu.
 5. Administrator jest odpowiedzialny za Państwa dane osobowe przetwarzane na fanpage’u w serwisie pl-pl.facebook.com. W zakresie – w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w ww. serwisie – niniejsza Polityka ma zastosowanie.
 6. W razie dokonywania przez Państwa zakupów towarów oferowanych przez Administratora za pośrednictwem portali emag.pl (Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, KRS 0000475630), Państwa dane osobowe są udostępniane Administratorowi przez te podmioty w celu realizacji zamówionego Towaru. W wyżej opisanych przypadkach, Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką.

VI. Ochrona danych

 1. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych Klientów zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:
  a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, 
  b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, 
  c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne, 
  d) dokładne i aktualne, 
  e) nie przechowywane dłużej niż to konieczne, 
  f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania, 
  g) bezpiecznie przechowywane, 
  h) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
 3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.
 4. Dane osobowe zbierane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Sprzedawcę są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Klienta (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Sprzedawcę (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych (np. newsletter) i innych celów przetwarzane są do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe związane z subskrypcją newslettera przetwarzane są, w przypadku braku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, przez okres subskrypcji newslettera.
 5. Dane osób, które założyły konto w Sklepie Internetowym są przetwarzane do czasu usunięcia tego konta z portalu.

VII. Uprawnienia

 1. Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych  oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 2. Macie Państwo prawo uzyskać od Administratora następujące informacje:
  a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,
  b) od kiedy Państwa dane są przetwarzane,
  c) o źródle z którego pochodzą Państwa dane,
  d) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.
 3. Ponadto na Państwa żądanie Administrator, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane  osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail.
 5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Zmiana danych

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.

IX. Ciasteczka

 1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep Internetowy (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto ten Sklep Internetowy odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Sklepie Internetowym).
 4. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
  a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego,
  b) statystycznym,
  c) przystosowania Sklepu Internetowego do Państwa preferencji.
 5. Administrator może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
 6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.
 8. Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu Internetowego, usprawnienia działania Sklepu Internetowego  za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu Internetowego, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie Internetowym.
 9. Sklep Internetowy korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie  Internetowym oraz sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego.
 10. Administrator wykorzystuje w celu reklamy Sklepu Internetowego i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.
 11. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep Internetowy z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.
 12. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Sklep Internetowy może nie funkcjonować prawidłowo.
 13. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Sklepem Internetowym, tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 14. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania  systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie Internetowym oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki pod adresem tooles.pl.
 2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w punkcie 1.